Les pastadores AM són un dels equips de desenvolupament més avançats per als processos de pastat, mescla, humectació i homogeneïtzació de productes humits o pastosos de viscositat molt alta.
Són equips forts i segurs, adaptats a cada procés de fabricació oferint una solució molt rendible.

Per al buidatge, disposem de diferents versions:

·La pastera bascula cap a endavant, amb l’ajut del seu sistema hidràulic per bolcar-la.

·Descàrrega pel fons de la pastera.

Arxius adjunts