El Molí d’Immersió MIL-1 és un equip de planta pilot, especialment ideat per als processos de mòlta en via humida mitjançant microesferas i que requereixin d’una dispersió prèvia de les matèries primeres. Aquest equip permet realitzar dos tractaments gràcies a la possibilitat d’intercanviar fàcilment els eixos de procés (cistella de mòlta i el disc cowles d’alt cisallament) el que suposa una important reducció de costos per als laboratoris d’I+D.

Com a equip de mòlta per via humida disposa d’una cistella-tamís en la qual se situen les micro-esferes. La mòlta es produeix gràcies a que, en impactar unes esferes contra unes altres, el producte queda atrapat entre aquestes i es va refinant. Per a garantir el desplaçament del producte per l’interior de la cistella, en la part inferior, s’instal·len unes pales que obliguen a recircular el material a través de la cistella.

L’equip disposa a més de dos elements d’agitació diferents en funció de la reologia del producte a refinar. Les pales estàndard s’utilitzen per a productes de baixa viscositat mentre que les pales prolongades es reserven per a productes de mitjana i alta viscositat. És crític triar de manera adequada l’element d’agitació ja que, a major transport, major mòlta per unitat de temps.

El particular disseny de l’equip permet la regulació de la velocitat, així com un ràpid intercanvi i neteja de les microesferas, obtenint com a resultat un control total del procés de reducció de la grandària de partícules. Al no necessitar bombes de transvasament, la neteja del MIL és més senzilla i ràpida que en altres sistemes de mòlta en fase líquida.