El mesclador Bicònic BC, desenvolupa un procés de mescla i homogeneïtzació amb suavitat i sense cisallament. Barreja sòlid / sòlid i sòlid / líquid, en forma de pols, escames o granulat.

Per la seva forma característica i girant a una velocitat crítica, obtenim una mescla homogènia sense utilitzar pales deflectores ni altres dispositius mecànics. La seva aplicació principal és la de mescles no intensives, homogeneïtzació de lots i en general tots aquells processos que requereixin un barrejat de sòlids suau evitant la ruptura de partícules i aglomerats.

Arxius adjunts